Играй и спечели с JAFFA

Официални правила на Националната кампания

„Купи и спечели с JAFFA“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Национална кампания „Купи и спечели с JAFFA“  („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Мистрал https://mistral.shop/

1.2. Организатор на Играта е МИСТРАЛ ПРАЙМ ЕООД , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205904573, ИН по ЗДДС BG205904573 със седалище и адрес на управление: адрес:гр. Варна ЗПЗ ул. Атанас Москов 14, тел. 0884 600 900 („Мистрал“ или „Организаторът“).

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Периодът на провеждане на играта е от 29.04.2024 г. до .21.05. .2024 г. („Период на провеждане”).

2.1. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯTA

3.1 Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България.

ЧАСТ 4.  ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на „Мистрал“, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

ЧАСТ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

5.1.Всеки клиент закупил минимум 1 продукт JAFFA от търговки обект, който участва в настоящата промоция, може да участва в томбола и да спечели една от следните награди:
• 2 бр. преносима аудио система SONY V43D;
• 12 бр. NIKE AIR FORCE;
• 112 бр. метален дизейнерски таг NIKE;
• мини кейк Джафа 36 г, 77 г, 75 г или 58 г според наличностите.
Условието е да се изпрати снимка на касовия бон с две имена и телефон на: digital@mistral.shop

5.2. При изчерпване на наградите, същите могат да бъдат бъдат заменяни с други налични награди или промоцията да бъде прекратена от организатора.

ЧАСТ 6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.2. Тегленето на печелившите ще бъде на 22.05.2024, като имената  ще бъдат обявени на www.mistral.shop.

6.3. Наградите ще се получават както следва: аудио система – лично предаване, маратонки – по куриер след заявяване на номер от печеливш и Мини Джафа и Найк пин – в предпочитан магазин, участващ в промоцията не по-късно от 10.06.2024г.

ЧАСТ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

7.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  Част 5 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

7.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително в случай на създаване на регистрации за участие в томболите, без да се отговаря на условията за това (създаване на регистрация, без да са събрани кодове, регистрации с несъществуващи или повтарящи се кодове, др.) Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на Промоцията продукт.

ЧАСТ 8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

8.2. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на закона, обработва личните данни на Участниците за целите на провеждане на настоящата Игра.

8.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта и раздаване на награди.

8.4. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието, Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

8.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия), населено място, телефонен номер и имейл адрес.

8.6. Личните данни, предоставени на, и обработвани от, Организатора могат да бъдат разкривани от него, за целите на осъществяване на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби, на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

8.7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Мистрал или на имейл адрес: digital@mistral.shop, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да: а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие; б) отправи запитване до Мистрал дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп); в) поиска корекция на неточност в обработваните негови/ нейни лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране); г) поиска от Мистрал да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване); д) поиска от Мистрал да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Мистрал, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването); е) поиска от Мистрал личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните); Отделно от горното, субектите на лични данни имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считат, че е налице нарушение на приложимото законодателство за защита на личните му данни.

8.8. С участието си участниците декларират, че, при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаното в настоящите Условия по отношение обработката на лични данни, за целите на участие в Играта.

8.9. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Мистрал България се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на:

ЧАСТ 9. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

9.1.  Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

Наградите, които се предоставят в настоящата промоция, са на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представляват облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

9.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за оформяне и подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

ЧАСТ 10. ДРУГИ

10.1.  При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес:  digital@mistral.shop. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

10.2.  Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия.

10.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

10.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

10.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото българско законодателство.

 

Мистрал

Фирма Мистрал е изключителен представител на международни производители и марки с доказани качество и репутация. Името на компанията ни, за нашите партньори и клиенти, е символ на коректни и професионални отношения.