Правила и условия на играта „Еуфория за Коледни подаръци“ с Мистрал

Официални правила на Националната кампания „Еуфория за Коледни подаръци“ с Мистрал.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта „Еуфория за Коледни подаръци“ с Мистрал („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Мистрал https://mistral.shop/

1.2. Организатор на Играта е М СТАНЦИЯ ЕООД , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205525210,  със седалище и адрес на управление: гр. София,  ж.к.Лев Толстой бл.45 ет.11 ап. 55, тел. 0884 600 900 („Мистрал“ или „Организаторът“).

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Периодът на провеждане на играта е от 20.11.2023 г. до 17.12.2023 г. („Период на провеждане”).

2.1. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯTA

3.1 Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България.

ЧАСТ 4.  ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на „Мистрал“, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

ЧАСТ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

5.1. Всеки клиент закупил продукти на стойност минимум 2 (два) лева на марката HAMLET от търговски обект, който участва в активността, може да изпрати снимка на касовата бележка, която удостоверява покупката; Участват и клиенти, които са закупили онлайн продукти HAMLET и които пазят касовата си бележка;

5.2. Наградите, които могат да бъдат спечелени са:

5.2.1. 1 (един) бр. луксозно колекционерско издание на У.Шекспир „Хамлет“;

5.2.2 .24бр. Коледни чорапчета с 500гр. шоколадови изкушения от портфолиото на Мистрал;

5.2.3. 220 бр. шоколадов чипа HAMLET“ 80 гр. (млечен, млечен с портокал, тъмен).

5.3. За участие в тегленето на наградите, участникът трябва да изпрати на мейла на организатора digital@mistral.shop снимка на касовата бележка, с три имена, телефон за връзка и адрес;

5.4. Една касова бележка може да бъде регистрирана чрез изпращане на мейл, само веднъж;

5.5. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки , но в рамките на Играта може да спечели само една награда.

5.6. След края на играта на случаен принцип чрез специализиран софтуер Организаторът ще изтегли печелившите, които ще получат  наградите, описани по-горе.

5.7. Победителите ще бъдат обявени на сайта www.mistral.shop ПЕТ (5) дни след приключване на играта.

ЧАСТ 6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДАТА

6.1.  Спечелилите награди участници ще бъдат информиран чрез съобщение на сайта и чрез предоставения телефонен номер, за уточнение на начина на получаване на наградата.

6.2. За да бъде получена спечелена награда, участникът трябва след като е известен, че е спечелил, да се обади на телефон 0884 600 900 или да изпрати мейл на digital@mistral.shop, за да предостави данни за доставка (три имена, адрес и телефон).

6.3. Наградите се получават по един от следните начини:

6.3.1. От търговския обект, в който е закупен учатващия в играта продукт;

6.3.2. Чрез куриер за сметка на клиента. Доставката се извършва с куриерска фирма СПИДИ. Цената на куриерската услуга се заплаща от КЛИЕНТА!

6.3. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 30-дневен срок от склад/офис на организатора след предварителна уговорка по телефон 0884 600 900 и за сметка на участника.

6.4. Участникът, с който Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5(пет) работни дни, губи правото си да получи наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

6.5. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

6.7.  В случай, че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо три имена и ЕГН, както на упълномощителя, така и на упълномощеното лице, посочване на конкретната награда, която да бъде получена и подпис на упълномощителя. Упълномощеното лице подписва предвиденият за целите приемо-предавателен протокол. Мистрал не носи отговорност при предоставяне на наградата на база неверни, заблуждаващи и/или измамни данни в пълномощното. Пълномощното, както и всякакви лични документи за верификация на лицето, се предоставят за справка с цел получаване на наградата, след което същите се връщат на притежателя им незабавно.

6.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на скреч карти.

7.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливши символи, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

7.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.

7.4. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

7.5. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на награда.

7.6. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него/ нея за обезщетяване на причинената вреда.

7.7. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

7.8. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

7.9. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

7.10. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 5 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

8.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително в случай на създаване на регистрации за участие в томболите, без да се отговаря на условията за това (създаване на регистрация, без да са събрани кодове, регистрации с несъществуващи или повтарящи се кодове, др.) Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите продукт.

ЧАСТ 9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

9.2. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на закона, обработва личните данни на Участниците за целите на провеждане на настоящата Игра.

9.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта и раздаване на награди.

9.4. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието, Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

9.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия), населено място, телефонен номер и имейл адрес.

9.6. Личните данни, предоставени на и обработвани от, Организатора могат да бъдат разкривани от него, за целите на осъществяване на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби, на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

9.7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Мистрал или на имейл адрес: digital@mistral.shop, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да: а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие; б) отправи запитване до Мистрал дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп); в) поиска корекция на неточност в обработваните негови/ нейни лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране); г) поиска от Мистрал да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване); д) поиска от Мистрал да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Мистрал, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването); е) поиска от Мистрал личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните); Отделно от горното, субектите на лични данни имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считат, че е налице нарушение на приложимото законодателство за защита на личните му данни.

9.8. С участието си участниците декларират, че, при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаното в настоящите Условия по отношение обработката на лични данни, за целите на участие в Играта.

9.9. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Мистрал България се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на:

ЧАСТ 10. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

10.1.  Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Големите награди, които се предоставят в настоящата промоция (Кафе машина Кафеавтомат PHILIPS EP2220 и СПА уикенд в хотел Астор Гардън или подобен  са на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представляват облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

10.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за оформяне и подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.ция

ЧАСТ 11. ДРУГИ

11.1.  При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес:  digital@mistral.shop. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

11.2.  Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия.

11.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

11.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

11.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото българско законодателство.

ТУК може да видите участващите продукти на марката HAMLET.

 

 

Мистрал

Фирма Мистрал е изключителен представител на международни производители и марки с доказани качество и репутация. Името на компанията ни, за нашите партньори и клиенти, е символ на коректни и професионални отношения.