Условия на промоцията "Купи и спечели с ALKA HOME CAKE" |

Алка хоум кейк

 Условия на промоцията „Купи и спечели с ALKA HOME CAKE“

Официални правила на Националната кампания  „Купи и спечели с ALKA HOME CAKE“.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Национална кампания

Условия на промоцията „Купи и спечели с ALKA HOME CAKE“

(„Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Мистрал https://mistral.shop/

1.2. Организатор на Играта е М СТАНЦИЯ ЕООД , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205525210,  със седалище и адрес на управление: гр. София,  ж.к.Лев Толстой бл.45 ет.11 ап. 55, тел. 0884 600 900 („Мистрал“ или „Организаторът“).

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Периодът на провеждане на играта е от 27.02.2023г. до 19.03.2023г. („Период на провеждане”) или до изчерпване на количествата награди.

2.1. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯTA

3.1 Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България.

ЧАСТ 4.  ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на „Мистрал“, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

ЧАСТ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

5.1. Всеки закупил Алка Хоум кейк 300 г или 350 г може да участва в томбола и да спечели една от 20 дизайнерски уреда преси за коса Rowenta Karl Lagerfeld Easyliss SF161LF0 като изпрати снимка на касовия бон с три имена и телефон на digital@mistral.shop, както и начина по който биха искали да получат наградата си, ако бъдат изтеглени:

  • чрез куриер за сметка на печелившия чрез куриерска фирма СПИДИ; Тук може да разгледате тарифите на куриерската фирма.
  • от търговския обект, от който е закупен промоционалния продукт.

След приключване на периода на промоцията, печелившите ще бъдат изтеглени на 29.03  чрез специализиран софтуер в присъствието на нотариус. Печелившите ще бъдат обявени на страницата ни www.mistral.shop за период от една седмица. В периода до 15.04.2023 г. печелившите ще получат наградите си чрез обявените по горе начини.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

Наградите не могат да се заменят за друга стока или паричната им равностойност.

ЧАСТ 6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени дани или по други, независещи от Организатора причини.

6.2. В случай, че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо три имена и ЕГН, както на упълномощителя, така и на упълномощеното лице, посочване на конкретната награда, която да бъде получена и подпис на упълномощителя. Упълномощеното лице подписва предвиденият за целите приемо-предавателен протокол. Мистрал не носи отговорност при предоставяне на наградата на база неверни, заблуждаващи и/или измамни данни в пълномощното. Пълномощното, както и всякакви лични документи за верификация на лицето, се предоставят за справка с цел получаване на наградата, след което същите се връщат на притежателя им незабавно.

6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър.

7.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него/ нея за обезщетяване на причинената вреда.

7.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

7.4. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

7.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

7.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 5 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

8.2. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите продукт.

ЧАСТ 9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

9.2. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на закона, обработва личните данни на Участниците за целите на провеждане на настоящата Игра.

9.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на играта и раздаване на награди.

9.4. Независимо от посоченото в чл. 5.4, за участие в Играта се изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Въпреки оттеглянето на съгласието, Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

9.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия), населено място, телефонен номер и имейл адрес.

9.6. Личните данни, предоставени на и обработвани от, Организатора могат да бъдат разкривани от него, за целите на осъществяване на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби, на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

9.7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Мистрал или на имейл адрес: digital@mistral.shop, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да: а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие; б) отправи запитване до Мистрал дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп); в) поиска корекция на неточност в обработваните негови/ нейни лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране); г) поиска от Мистрал да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване); д) поиска от Мистрал да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Мистрал, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването); е) поиска от Мистрал личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните); Отделно от горното, субектите на лични данни имат право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считат, че е налице нарушение на приложимото законодателство за защита на личните му данни.

9.8. С участието си участниците декларират, че, при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаното в настоящите Условия по отношение обработката на лични данни, за целите на участие в Играта.

9.9. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Мистрал България се прилага Политиката за защита на лични данни, достъпна на:

лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.ция

ЧАСТ 10. ДРУГИ

11.1.  При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес:  digital@mistral.shop. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

11.2.  Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия.

11.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

11.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

11.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото българско законодателство.

Мистрал

Фирма Мистрал е изключителен представител на международни производители и марки с доказани качество и репутация. Името на компанията ни, за нашите партньори и клиенти, е символ на коректни и професионални отношения.